Duyurular

Tam Gün Yasası Kapsamında Bakanlığımıza Tekrar Atanmak İsteyen Tabip, Uzman Tabip ve Diş Tabipleri ile ilgili Duyuru

 

181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (5947 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen) Geçici 11’inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan atanabilirler. Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle atanmış olanlardan talep tarihinde mazereti ortadan kalkmış bulunanlar hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 12.03.2010 tarih ve 83255 sayılı Bakanlık Onayı ile;
1- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların atamalarının yapılması,
2-Atamaların, Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak talepte bulunanların görevlerinden ayrıldıkları ildeki münhal yerlere yapılması, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ise taleplerine göre Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
3-Atanmak istediği unvan dışında başka unvanlarda görev yapmakta iken görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanların atamalarının, atanmak istediği unvan ve branşta C veya D hizmet grubu illerde ihtiyaç bulunan münhal yerlere yapılması,
4-Görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlardan 657 sayılı Kanunda belirtilen bekleme sürelerini doldurmadan talepte bulunanların başvurularının kabul edilmesi ancak atamalarının bekleme süreleri tamamlandıktan sonra yapılması,
5-Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle atanmış olanlardan, atanma talep edenlerin durumlarının Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmesi,
6-Başvuruların diğer personel planlamaları da dikkate alınarak aylık olarak değerlendirilerek takip eden ay içerisinde sonuçlandırılması,
7-Aynı İl ya da birim için münhal sayısından fazla talep olması durumunda başvuruların Bakanlık Genel Evrak Şubesine giriş tarihine göre değerlendirilmesi,
uygun görülmüştür.
 
Söz konusu Kanun kapsamında bugüne kadar başvuruda bulunanlardan aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini göndermeyenlerin veya eksik gönderenlerin söz konusu belgelerini tamamlayarak dilekçe ekinde 31.03.2010 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri, bundan sonra başvuru yapacak olanların ise başvurularını aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca aynı Kanun’un 18’inci maddesi ile 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabiplerin tekrar memuriyete atanmalarına engel bulunmamaktadır.
Ancak 3359 sayılı Kanun’un Ek-1’inci maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, sınavsız ve kura ile yapıldığındanemekli olan tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız kadrolarına atanabilmesi için Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde (http://personel.saglik.gov.tr./) ilan edilecek olan açıktan atama kuralarına başvurması gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
a)Adli sicil kayıt belgesi (Resmi Kurum için alınması gerekmektedir),
b)Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),
c)Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),
d)6 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş),
e)Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
f)Mal bildirim formu,
Söz konusu kanun kapsamında yeniden atanmak isteyen diş tabiplerinin yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
g)Diploma noter tasdikli sureti,
h)İkametgâh İlmühaberi,
ı)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kızlık soyadının işlendiği).
Son Güncellenme Tarihi: 19 Mart 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.