2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası

İlan Metni

 

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereği 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamaları aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Dönem tayini başvuruları; Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://personel.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 22/12/2009 tarihi Salı günü başlayıp, 28/12/2009 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden dolduracakları 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya Sağlık Grup Başkanlığına veya notere onaylatmak suretiyle APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 30/12/2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 30/12/2009 tarihinden sonra giriş yapan ve  belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.
 
1.İstihdam Planlama Komisyonu’nun 07/08/2009 tarihinde yapılan toplantısında 2009 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması, Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların, en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılacaktır.
Yukarıdaki kısıtlama 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalar için uygulanacaktır.
2. 1 inci madde kapsamında kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
3.Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 28/12/2009 tarihi itibariyle  kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Bakanlığımız kadrosunda fiilen en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 1 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
4. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2010 tarihinde ilan edilen hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
     A) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01/01/2010 tarihi itibariyle yeniden hesaplanacaktır.
     B) Yeniden hesaplanacak olan hizmet puanları 01/01/2010 tarihinde PBS’den ilan edilecek ve 15/01/2010 tarihinden 18/01/2010 tarihi saat 17:00’ye kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
     C) Alınan itirazlar 25/01/2010 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS’den ilan edilecektir.
     D)  Yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
5. 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları  30/12/2009 – 15/01/2010 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
6. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 15/01/2010 tarihinde ilan edilecektir. 15/01/2010 tarihinden 18/01/2010 tarihi saat 17.00’ye kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 18/01/2010-25/01/2010 tarihleri arasında Kura Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazlar ile ilgili sonuçlar 25/01/2010 tarihinde ilan edilecektir.
7. Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 30/12/2009 tarihinden sonra gelenlerin itiraz hakkı bulunmayacaktır. 
8. A. 2009 yılı Ocak, Haziran ve Eylül dönemleri kurum içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin 2010 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.
 B. 28/12/2008 tarihinden sonra Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin  16, 19, 20, 21, 26    ve 29’uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
C. 2 inci madde doğrultusunda, ataması iptal edilen personelin, atama tarihinden itibaren          1 (bir) yıl süreyle Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16, 26 ve 29 uncu maddeleri kapsamındaki atama müracaatları kabul edilmeyecektir.
   D. Uzman Tabip, Sağlık Memuru ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
   E. Sağlık Teknisyeni unvanının tüm branşlarında (anestezi, röntgen, laboratuar...) görev yapan personel Sağlık Teknisyeni unvanı için ilan edilen münhal kadrolara, Ebe unvanının tüm branşlarında (anestezi, röntgen,…) görev yapan personel Ebe unvanı için ilan edilen münhal kadrolara, Hemşire unvanının tüm branşlarında (anestezi, diş, röntgen,…) görev yapan personel Hemşire unvanı için ilan edilen münhal kadrolara  müracaat edebileceklerdir.
   F. 28/12/2009 tarihi itibariyle; Devlet hizmeti yükümlülüğü devam eden veya herhangi bir  statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum, aile hekimliği v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
   G. Döner sermaye kadrolarında çalışanlar, sadece döner sermaye kadrolarında açılan münhal yerlere müracaat edebileceklerdir. Döner sermaye kadroları haricinde çalışan personel ise döner sermaye kadroları için açılan münhal yerlere müracaat edemeyeceklerdir.
   H. Döner sermaye kadrolarında veya döner sermaye kadroları haricinde çalışan personelden bulunduğu kadroya uygun münhal kadrolara müracaat etmeyenlerin dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir.
   I. Stratejik personel dışındaki çalışanların, kadrolarının bulunduğu ilde açılan münhal yerlere müracaatları halinde dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kabul edilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
  İ.Kuraya başvuran personelden başvurusu Bakanlığımızın Genel Evrak Şubesine ulaşanlardan             başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderecekleri iptal talep dilekçeleri 18/01/2010 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Şubesine gelenlerin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.
9. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülükleri bitenlerin, ilgili Sağlık Müdürlüğünden 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.
10.Yukarıda belirtilen  şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda, 28/01/2010 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.  
   11. Yerleştirme sonuçları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden (http://personel.saglik.gov.tr)  ilan edilecektir.
   12. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir.
Son Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.