4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Nakil Atamaları Kurası 2010

İlan Metni

 

4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli sağlık personelinin, Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde eş durumu nedeniyle il’ler arası nakil atamalarının yapılması uygun görülmüştür.
1- Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;
a) Kamu personeli olan eşlerinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduklarını,
b) Eşinin, Sağlık Bakanlığı’nda 4924 sayılı Kanun’a tabi personel olarak çalıştıklarını,
belgeleyenler, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan boş pozisyon ilan edilmiş olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı il’e naklen atanma talebinde bulunabilecektir. Ancak Devlet hizmeti yükümlüsü olarak atananlardan 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 3 üncü maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Eşlerden her ikisinin de 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e, üst durumda olan personelin çalıştığı il’de boş pozisyon bulunmaması halinde ise ast durumda olan eşin çalıştığı il’e naklen atanma talebinde bulunulacaktır.
3- Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; başhekimler, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği pozisyon unvanları, lise (orta öğretim) mezunlarının atanabildiği pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklinde uygulanacaktır.
4- Boş pozisyonlar 4 Haziran 2010 Cuma günü Personel Genel Müdürlüğü’nün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
5- Hizmet süresinin hesabında 14 Haziran 2010 tarihi itibariyle bir yıl çalışma esas alınacaktır. Aylıksız izinler hariç olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.
6- Başvurular, 7 Haziran 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar internet ortamında PBS üzerinden (www.yenipbs.saglik.gov.tr) veya (www2.yenipbs.saglik.gov.tr) yapılacaktır.
7- Başvuranlar, (Ek1) listede sayılan belgeleri, halen görev yaptığı kurum amirine veya noter’e onaylattığı PBS başvuru formunaekleyerek, en geç 18 Haziran 2010 Cuma günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile gönderecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.
8- 18 Haziran 2010 tarihinden sonraBakanlığa intikal eden başvurular ile imzasız veya ilgili birim amirine onaylatılmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Başvuranlar, eşinin görev yaptığı il’de ilan edilen münhal pozisyonlardan tercihte bulunacaklardır. Eşinin görev yaptığı ilin dışında tercihte bulunanların başvuruları reddedilecektir.
10- Sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen şekilde Bakanlığa intikal eden başvuruları, ilgili mevzuata göre Bakanlığımızca incelenerek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde 5 Temmuz 2010 tarihinde ilan edilecektir.
11- Yerleştirmede 1.7.2010 tarihli hesaplanan hizmet puanı esas alınacaktır. Başvuruları kabul edilenlerden hizmet puanı itirazında bulunacak olanlar itirazlarını 6-7 Temmuz 2010 tarihleri arasında görev yaptıkları il sağlık müdürlüklerine ilgili mevzuatı dâhilinde PBS üzerinden yaptıkları itiraz başvurularına ait belgeyle yapabileceklerdir.
12-  Hizmet puanı itirazında bulunanların başvuruları 6-13 Temmuz 2010 tarihleri arasında il sağlık müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatı dâhilinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. İl sağlık müdürlükleri tarafından çözümlenemeyen itirazlar, itirazın çözümüne dair bilgileri içeren tutanakla tespit edilerek Bakanlığa faksla bildirilecektir.
13- Başvurusu kabul edilenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre il’ler arası naklen atanmalarına ait, tebligat yerine geçecek yerleştirme işlemi ile ilgili bilgiler ve sonuçları http://personel.saglik.gov.tr internet adresindeduyurulacaktır.
Son Güncellenme Tarihi: 04 Haziran 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.