2008 Yılı 1.Dönem İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası

İlan Metni

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesindeki ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler’’ hükmü ve Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız kadrolarına yeniden atama suretiyle açıktan, 50  Ebe, 100 Hemşire, 45  Sağlık Memuru ( 5 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 7 Anestezi Teknisyeni, 7 Tıbbi Sekreter, 7 Röntgen Teknisyeni, 7 Laboratuvar Teknisyeni, 7 Toplum Sağlığı Teknisyeni, 5 Çevre Sağlık Teknisyeni), 5 Diş Protez Teknisyeni, 5 Fizyoterapist, 5 Diyetisyen, 5 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 10 Şoför, 10 Memur ve 10 Hizmetli olmak üzere 250 personel ve ilave olarak ayrıca 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Kanun ile yeni kurulan ilçelerin ihtiyacının karşılanması  amacıyla Bakanlığımıza ihdas edilen kadrolara 215 Hemşire, 215 Ebe, 86 Sağlık Memuru (10 Toplum Sağlığı Teknisyeni, 4 Çevre Sağlık Teknisyeni, 11 Tıbbi Sekreter, 19 Anestezi Teknisyeni, 20 Röntgen Teknisyeni, 22 Laboratuvar Teknisyeni), 43 Memur, 43 Şoför, 43 Hizmetli olmak üzere 645 personel alınacaktır.
            İlave kadroların ilanından önce eski kadrolara yapılan kesinleştirilmiş müracaatlar geçerli olup, PBS üzerinden eski kadrolar için müracaat edip müracaatını ilave kadroların ilanı tarihi itibarı ile kesinleştirmiş olan adaylar, ilave olarak ilan edilmiş kadroları da dikkate alarak istemeleri halinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercihlerini değiştirerek ilave kadroları da dikkate alarak yeniden tercih yapmak isteyen bu adayların; Bakanlığımız (http://www.yenipbs.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)’nin 2008 1.İstifa Sonrası Açıktan Atama Kurası Tercih Değiştirme Formunu doldurarak çıktısını alıp imzalayarak,  notere onaylattırdıktan sonra APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 05.05.2008 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmekte olup 2008 1.İstifa Sonrası Açıktan Atama Kurası Tercih Değiştirme Formu 05.05.2008 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan bu durumdaki adayların Bakanlığımıza göndermiş olduğu noter onaylı eski başvuru formları geçerli olacaktır. 
Atanılacak kadrolar ve kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.
Kura Başvuruları; Bakanlığımız (http://www.yenipbs.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmakta olup 29.04.2008 Salı günü sona erecektir. Başvuruda bulunan adayların; başvuruyu kendilerinin yaptıklarına dair noter onaylı 2 (iki) nüsha kendileri tarafından imzalanan başvuru formunu, en son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini ve noter tasdikli diploma suretini APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 05.05.2008 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri 05.05.2008 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.
             Müracaat edenlerin atanmak istediği unvan ve branşta daha önce çalışmış olması, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili diplomaya sahip olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan ve  notere onaylattırılmayan  başvuru formu ile müracaat edenlerin ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı kanunun 97 inci maddesindeki şartları taşımayanların müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca APS ve özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza zamanında ulaşmaması halinde sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.
            Şoför, Memur ve Hizmetli kadrolarına müracaat edenlerin görevlerinden ayrılmadan önce Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapmış olmaları gerekmektedir. Memur kadrosuna; Şoför kadrosunda çalışmış olanlar hariç en az lise mezunu olup Genel İdari Hizmetler sınıfında herhangi bir kadroda çalışmış olanlar müracaat edebilirler. Şoför kadrolarına müracaat edecek olanlar; Şoför kadro unvanında, Hizmetli kadrolarına müracaat edecek olanlar ise Hizmetli kadro unvanlarında çalışmış olmaları gerekmektedir.
Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan  5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de  kuraya başvurabilirler
          Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunmayacak,  bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacak, sehven alınsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
          Daha önce 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki kadrolara müracaatta bulunmayacaktır.
Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile internet kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu iptal edilecek ve kuraya alınmayacaktır. İlave kadrolardan sonra tercih değiştirme hakkı kullananların durumu, noter onaylı tercih değiştirme formu doğrultusunda değerlendirilecektir.
            Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde;  kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 09.05.2008 tarihinde tercihleri doğrultusunda, daha sonra duyurulacak yerde bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır.
Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.
            Yukarıdaki usûle göre, Bakanlığımıza açıktan atananlar bir yıl süre ile naklen atanma talebinde bulunamazlar. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19., 20., 21., maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır. Bakanlığımız kadrolarına kura sonucu yerleşenlerin atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlığımız internet adresinde duyurulacak atamaya esas teşkil edecek belgelerini en geç 14.05.2008 Çarşamba gününe kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat elden getirmeleri gerekmektedir.
           
 
Kura sonucu yerleşen adayların en geç 14.05.2008 tarihine kadar Bakanlığa elden teslim etmesi gereken evraklar;
 
  1- Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
  2- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı)
  3- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus  Kayıt Örneği
  4- İkametgah İlmuhaberi
  5- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)
  6- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)
  7- Mal Bildirim Beyannamesi
  8- Ehliyet Belgesinin Noter Onaylı Sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)
 
Son Güncellenme Tarihi: 01 Nisan 2010

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.