Görevde Yükselme

Ek Görevde Yükselme Eğitimine Katılan Personel İçin Sınav Duyurusu

 

Bakanlığımız Personeli için yapılan görevde yükselme eğitimi ile ilgili olarak Danıştay 5’inci Dairesinin 2010/398 Esasına kayıtlı olarak Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği eki Ek-1 Değerlendirme Formunun 7 ve 8 nolu bölümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden mezkur Karar ve İdare Mahkemesi Kararları gereğince, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarında ek görevde yükselme eğitimine katılan personel için 12 Şubat 2011 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
 
A- BAŞVURU ESASLARI :
 
1- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2- Elektronik başvuru işlemleri sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 17-26 Ocak 2011 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırması ve başvurularını elektronik ortamda internet üzerinden yapması gerekmektedir.
3- Adaylar, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday “başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.
4- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
5- Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, birim amirlerince (en az Şube Müdürü düzeyinde) mühürlenerek onaylanacaktır.
6- İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili Şube Müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.
7- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar durumlarını başvuru formuna işleyecek ve daha sonra sağlık kurul raporu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 26 Ocak 2011 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne APS veya kargo ile “Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 
8- Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9- Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
10- Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
11- 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.
12- Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
13- Sınava, halenBakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 
 
B- SINAV ÜCRETİ:
 
1- Görevde Yükselme Sınavına girecek adaylar, 40,00 (Kırk) TL sınav ücretini,  17-26 Ocak 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden her hangi birine Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile yatıracaktır.
2- Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
3- Banka Dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.
4- Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
5- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.
 
C- SINAV UYGULAMASI :
1- Görevde Yükselme Sınavı, 12  Şubat 2011 Cumartesi günü Saat : 10.00’da Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda yazılı olarak yapılacaktır.
2- Adaylar sınav giriş belgelerini 03.02.2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alarak birim amirlerine onaylatacaktır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
3- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4- Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.
5- Görevde yükselme sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacak ve sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.
 
       D- SINAV SONUÇLARI :
 
1-Sınav soru ve cevapları 15.02.2011 tarihindehttp://personel.saglik.gov.tr yayımlanacaktır.
2- Sınav sonuç bilgileri 10.03.2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
3- Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.
4- Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.  
5- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
E- İTİRAZLAR :
 
1- Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 8 (sekiz) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) işgün içerisinde SBPGM’yeyapacaklardır. Adaylar itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 no’lu hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2- Yapılan bu itirazları SBPGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak SBPGM’ye bildirecektir.
 
İlgililere duyurulur.
Son Güncellenme Tarihi: 10 Ocak 2011

© T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.