T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.PER.0.12.00

Konu  : 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine                        25292                                 31/01/2006

  göre istihdam edilecek personel

 

 

 

........................................VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: a) 30/01/2006 tarihli ve 24201 sayılı yazımız.

        b) 19/01/2006 tarihli ve 15891 sayılı yazımız.

       

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi olarak Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilecek olan sözleşmeli personelin işe yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından 27/01/2006 tarihi itibariyle sonuçlandırıldığı, bu doğrultuda ilgili İl Sağlık Müdürlükleri ve adayların yerleştirildikleri sağlık birimlerince tesis edilmesi gereken iş ve işlemler ilgi (a) yazımızda belirtilmiş ve 30 Ocak 2006 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (http://personel.saglik.gov.tr/) konu hakkında duyuru yapılmıştır.

Ancak, herhangi bir gecikmeye, aksamaya ve yanlış uygulamaya meydan verilmemesi bakımından sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

1-      Yerleştirilenlerin unvan, il ve birim bazlı listesi İl Müdürlüğünüzün e – posta adresine gönderilmiş olup, ayrıca bu listeler Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında ilan edilecektir. Sonuç belgelerinin adaylara geç intikal etmesi ihtimali göz önünde bulundurulduğunda bu listelere göre adayların müracaatının kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgilinin yerleşip yerleşmediği hususunda tereddüt oluşması halinde T.C. Kimlik numarası ile www.osym.gov.tr internet adresinden sorgulama yapılarak tespit yoluna gidilecektir.

2-      Bahse konu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olup, ücretleri görev yapacakları sağlık biriminin döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Aylık ücret ödemesi her ay başında peşin olarak yapılacaktır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri hâriç olmak üzere, çalışılmayan günlere düşen ücret tutarı geri alınacaktır.

3-      Sözleşmeli personele, aylık ücretin dışında, görev yaptığı birimde unvan ve hizmet yılı ile öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu personele, söz konusu birimdeki döner sermayeden yapılabilecek ödeme tutarını aşmamak üzere, ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılacaktır.

4-      Sözleşmeli personel, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a tabi olarak istihdam edilecektir.

5-      Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)’lerinin ödenmesinde 506 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

6-      Haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı   bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

 

 

 


Personel Genel Müdürlüğü C Blok Kat 5  Sıhhiye / Ankara    Ayrıntılı Bilgi İçin : Nizamettin EKİNCİ Genel Müdür Yardımcısı

Tel : 0312 435 64 40 / 1341  -  1323                                       Tel : 0312 435 15 82 Emine YURTOĞLU - Sekreter

Fax :0312 435 23 18                                                              Tel : 0312 431 58 93 Ömer ŞAHİN - Şef


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.PER.0.12.00

 

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak

hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacaktır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmayacaktır. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmeyecektir. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenecektir.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

7-      Yıllık İzin : 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde sayılan kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek sureti ile geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilecektir.

Hastalık İzni : Resmi tabip raporu ile belgelenen hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izin verilecektir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülecektir.

Mazeret İzni : Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde 3 gün, kendisinin veya çocuğunun  evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilecektir.

Doğum İzni : Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilecektir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenecektir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın

personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilecektir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenecektir.

Süt İzni : Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecektir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı olacaktır.

8-      Sözleşmeli personel, becayiş ile sağlık, öğrenim ve eş durumu gibi mazeretler de dahil olmak üzere sözleşme imzaladığı Kurumun dışında görev yapma talebinde bulunamayacaktır.

9-      Müracaatlar, 01 Şubat 2006 Çarşamba günü başlayacak olup, 17 Şubat 2006 Cuma günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir.

 

 

 


Personel Genel Müdürlüğü C Blok Kat 5  Sıhhiye / Ankara    Ayrıntılı Bilgi İçin : Nizamettin EKİNCİ Genel Müdür Yardımcısı

Tel : 0312 435 64 40 / 1341  -  1323                                       Tel : 0312 435 15 82 Emine YURTOĞLU - Sekreter

Fax :0312 435 23 18                                                              Tel : 0312 431 58 93 Ömer ŞAHİN - Şef

 


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.PER.0.12.00

 

10-  Yerleştirilenler müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte şahsen ve ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün gözetiminde yerleştirildikleri sağlık biriminde oluşturulacak Komisyona yapacaktır.

11-  Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları bu Komisyonlar tarafından tespit edilecektir.

12-  Daha önce kadrolu veya sözleşmeli statüde (4924 sayılı Kanuna tabi olma gibi) çalışanlardan 2005/2 KPSS’ye göre yerleştirilenler, eski statülerinden vazgeçmeyi baştan kabul etmeleri ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak istihdam edilmeyi istedikleri takdirde aynı şekilde ve zamanda müracaat edebilecektir.

13-  İlgi (b) yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için sözleşmeli personel göreve başlatılmadan önce ilgili sağlık birimlerince, 506 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu maddesi hükümlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna gerekli bildirimler yapılacaktır.

14-  İlgili Komisyonlar tarafından atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, en geç 27 Şubat 2006 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, hizmet sözleşmesi imzalamalarını müteakip 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacaktır.

15-  Sözleşmeli Personel brüt ücret skala cetveli ve tip sözleşme örneği Bakanlıkça ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.

16-  Hizmet Sözleşmeleri ilgili birim amirleri tarafından Bakanlık adına imzalanacaktır.

17-  Sözleşmeli personelin, T.C. Kimlik numaraları sicil numarası olarak kullanılacak, atamaya esas belgeleri ile özlük dosyaları İl Sağlık Müdürlüklerinde tutulacaktır.

18-  Göreve başlayanlar ve zamanında gerekli belgelerle müracaat etmedikleri veya atanma şartlarını taşımadıkları veya yerleştirildikleri, müracaat ettikleri ve atanma şartlarını taşıdıkları halde sözleşme imzalamaya gelmedikleri için göreve başlatılamayanlar ilgi yazı ekindeki tablolar doldurulmak suretiyle disket ortamında ve yazılı olarak en geç 07 Mart 2006 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili sağlık birimlerince gerekli tedbirlerin alınması ile uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Ali YERLİKAYA

Bakan a.

Genel Müdür

 

EK:

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

   İlişkin Esaslar (3 sayfa)

Dağıtım

Gereği:

81 İl Valiliğine (Sağlık Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 


Personel Genel Müdürlüğü C Blok Kat 5  Sıhhiye / Ankara    Ayrıntılı Bilgi İçin : Nizamettin EKİNCİ Genel Müdür Yardımcısı

Tel : 0312 435 64 40 / 1341  -  1323                                       Tel : 0312 435 15 82 Emine YURTOĞLU - Sekreter

Fax :0312 435 23 18                                                              Tel : 0312 431 58 93 Ömer ŞAHİN - Şef